کلمات مشابه

i paid dear for it
براى من گران تمام شد

i paid dearly for it
بسيار گران برايم تمام شد

i paid him out well
خوب از جلوش درامدم ،خوب تلافى بسرش دراوردم

i paid his d. wages
مزد او را انچه لازم بود دادم

i paid the debt plus interest
بدهى را با بهره ان دادم

i parted from(orwith)
تمام ان دارايى يا مال را از دست دادم

i passed an uneasy night
ديشب ( يا ان شب ) ناراحت بودم ،شب بدى گذراندم

i pause for a reply
منتظر پاسخ هستم ،خاموش مانده ام که پاسخ بگيرم

i please to do it
خوش دارم که اين کار را بکنم ،خوشم مى ايد

i profited by his advice
از پند ( يا نصيحت ) وى سود بردم