کلمات مشابه

iama for it
به ان مشتاق يا مايلم

iamb
)=iambus(وتد مجموع ،يک هجاى کوتاه و يک هجاى بلند

iambic
وابسته به وتد مجموع

iambic verse
شعرى که بحر ان بر وتد مجموع ساخته شده باشد

iambize
اشعار هجايى بسبک وتد مجموع ساختن

iambus
وتد مجموع

iapetus
نجوم : ياپتوس

iatraliptics
مرهم گذارى ،معالجه با مالش

iatric
وابسته به پزشکى ،طبى

iatrochemistry
شيمى پزشکى