کلمات مشابه

iguanodon
سوسمار بزرگ گياه خوار که اکنون بشکل سنگواره ديده ميشود

iguanodont
(ديرين شناسى )سوسمار بزرگ گياهخوار قديم

ihs
)lesus(مخفف کلمه يونانى عيسى

iimmediately he saw me
همينکه مرا ديد،بمحض اينکه مرا ديد

iinfix notation
کامپيوتر : نشان گذارى ميانوندى

ikeya-seki
نجوم : ايکيا - سکى

ileac
( )ileal(تش ).وابسته به روده دراز

ileal
( )ileac(تش ).وابسته به روده دراز

ileitis
(طب )اماس ايلئون ،اماس روده دراز

ileum
روده دراز،چم روده ،معاء غلاظ