کلمات مشابه

ill at ease
ناراحت ،گرفتار

ill-behaved
بدرفتار،بى ادب

ill being
بدبختى ،بدى ،ناهنجارى

ill-bred
بى تربيت

ill breeding
بى تربيتى

ill conditioned
بد حالت ،خراب

ill-disposed
بدنيت ،بدخواه

ill fame
بدنامى ،رسوايى

ill fated
بدبخت ،بدطالع ،شوم ،بدبختى اور،موجب بدبختى

ill favored
غير جذاب ،بد برخورد،زشت ،داراى صورت ناهنجار و زننده ،نامطلوب ،نامساعد،نگون بخت