کلمات مشابه

indeterminable
نا محدود

indeterminacy
نا مشخصي , نا معلومي

indeterminate
نامعين , نا معين , پادر هوا , نا مشخص

indevout
نا پارسا

index
فهرست کردن , شاخص , فهرست نامه , نمايه , فهرست ساختن

index finger
انگشت نشان , سبابه

index number
عدد شاخص

indexing
فهرست سازي

indfferent
بي تفاوت

India
هندوستان , هند , هندستان