کلمات مشابه

interest profit
بازرگانى : عايدى حاصل از بهره

interest rate per annum
بازرگانى : نرخ بهره سالانه

interested parties
اشخاص ذى نفع يا علاقه مند

interestedly
با دلبستگى ،از روى علاقمندى

interestedness
دلبستگى ،علاقه مندى ،ذى نفعى ،مجذوبيت ،ميل ،غرض

interesting
دلچسب ،بامزه ،جالب توجه

interesting condition
ابستنى ،حمل ،حاملگى

interestingly
بطور جالب توجه ،بطور قابل توجه

interface card
کامپيوتر : کارت رابط

interfacial
واقع در ميان دورو،دورويه ،بين وجهين