کلمات مشابه

intruder operation
علوم نظامى : تک هوايى و عمليات تخريب هواپيماهاى دشمن در روى پايگاه

intrudingly
سرزده ،ناخوانده ،فضولانه

intrusion mortar
علوم مهندسى : ملاط پرکننده درزها

intrusive
فضول ،فضولانه ،سرزده( اينده)،ناخوانده(وارد شونده)،بزور داخل شونده ،فرو رونده

intrusive bodies
عمران : ساختمانهاى زمين شناسى بيرون زده

intrusive rocks
معمارى : سنگهاى نفوذى

intrusive thoughts
انديشه هايى که بى اراده شخص بخاطرش مى ايد،افکار فضول

intrusively
فضولانه ،سرزده

intrusiveness
فضولى ،دخول سرزده

intrust
= entrust