کلمات مشابه

inversion temperature
شيمى : دماى وارونگى

inversive
برگرداندنى ،مبنى بر قلب

invert arch
طاق برگردانده ،طاق وارونه

invert matrix
بازرگانى : ماتريس معکوس

invert suger
شيمى : قند معکوس

invertebracy
بى مهرگى

invertebral
بى مهره

invertebrata
بى مهرگان ،جانوران بى مهره

invertebrate
بدون استخوان پشت ،بدون ستون فقرات ،بى مهره ،غير ذيفقار،(مج ).نااستوار،بى عزم

invertebrates
روانشناسى : بى مهرگان