کلمات مشابه

iron-core choke
الکترونيک : پيچک با هسته اهنى

iron-core transformer
الکترونيک : مبدل با هسته اهنى

iron curtain
پرده اهنين

iron filings
شيمى : براده اهن

iron fork
معمارى : قلاب

iron founder
اهن ريز،اهن ذوب کن ،اهن گداز

iron gray
)iron grey(رنگ خاکسترى و سياه اهن ،رنگ سياه اهن

iron grey
)iron gray(رنگ خاکسترى و سياه اهن ،رنگ سياه اهن

iron horse
لوکوموتيو

iron ical
طعنه اميز،طعنه زن ،طعنه اى