کلمات مشابه

it irks me
خسته شدم ،حوصله ام سر رفت

it is 10 minutes past four
ده دقيقه از چهار مى گذرد

it is 2 centimeters thick
دو سانتيمترکلفتى انست

it is 2 meters
محيط ان دومتر است

it is 5 minutes past 3
ساعت سه وپنج دقيقه است ،5دقيقه از 3گذشته است

it is a good day
روزخوبى است

it is a hard row to hoe
کار حضرت فيل است

it is a in terms
پرازاصطلاحات است ،اصطلاعات فراوان دارد

it is a libel on him
مايه ابروئى اوست

it is a long custom
رسم ديرينه است