کلمات مشابه

it is u. to remain neutral
بيطرف ماندن کارعاقلانه يامصلحت نيست

it is under his nose
پيش روى اوست ،درست جلو چشم اوست

it is unnecessary
لازم نيست ،غير ضرورى است

it is unsatisfactory
رضايت بخش نيست ،بد است

it is unsuitable
مناسب نيست ،بدردنميخورد

it is unusually large
فوق العاده بزرگ است ،از اندازه معمول بزرگتراست

it is up to him to
با اوست که

it is useful for a double p
براى دوکارسودمنداست

it is useful in a way
ازيک جهت سودمنداست ،تاندازه اى مفيداست

it is usual with him
معمول اوست ،عادت دارد