کلمات مشابه

it is unnecessary
لازم نيست ،غير ضرورى است

it is unsatisfactory
رضايت بخش نيست ،بد است

it is unsuitable
مناسب نيست ،بدردنميخورد

it is unusually large
فوق العاده بزرگ است ،از اندازه معمول بزرگتراست

it is up to him to
با اوست که

it is useful for a double p
براى دوکارسودمنداست

it is useful in a way
ازيک جهت سودمنداست ،تاندازه اى مفيداست

it is usual with him
معمول اوست ،عادت دارد

it is very easily done
خيلى به اسانى( ياسهولت ) کرده ميشود،بسيار اسان انجام ميگيرد

it is very important
بسيار اهميت دارد،بسيار مهم است