کلمات مشابه

jowl
فک ،ارواره زيرين پرنده ،گونه ،کله ماهى

joyance
شادى ،مسرت ،خوشى

joyful
شاد

joyfully
باخوشى ،به شادمانى ،از روى خوشحالى

joyfulness
خوشحالى ،خوشى

joyless
بى شادى ،خالى از کيف ،غمگينى

joyous
سروراميز،شادمان ،مسرور

joyously
از روى شادى ،با خوشى

joyousness
شادمانى ،خوشى

joyride
سرقت اتومبيل براى خوشگذرانى و تفريح