کلمات مشابه

junkerism
)junkerdom(عقايد يا قلمرو نفوذ اشراف پروسى

junket
خوش گذرانى کردن ،سور زدن ،سفر تفريحى کردن

junketing
خوش گذرانى ،مهمانى

junkie
شيره اى ،استعمال کننده ء هروئين و مواد مخدره

junky
بى ارزش ،بنجل ،بد

junta
دسته بندى ،حزب ،دسته ،انجمن سرى

junto
قانون ـ فقه : دسته بندى سياسى

jura
)jural(دوره ء زمين شناسى ژوراسيک

jurant
سوگندخورنده ،قسم خورنده

jurat
(انگليس )گواهى امضاء و هويت امضاء کننده ،رئيس شهردارى