کلمات مشابه

kleenex
دستمال کاغذى

kleig light
)klieg light(لامپ پرنور عکاسى و فيلمبردارى

klepht
يونانى اى که پس ازفتح يونان.... نگاه ميداشت ،راهزن ،دزد

kleptolagnia
روانشناسى : تحريک جنسى توام با دزدى

kleptomaniac
عاشق سرقت ،علاقمند به دزدى

klieg light
)kleig light(لامپ پرنور عکاسى و فيلمبردارى

klin drying
علوم مهندسى : خشک کنندگى کوره

klister
ورزش : واکس مخصوص کف اسکى

kloof
(جنوب افريقا )دره باريک ،ابگند)aabgand(

kluver-bucy syndrome
روانشناسى : نشانگان کلوور - بوسى