کلمات مشابه

laplace expansion
شيمى : بسط لاپلاس

laplace operator
شيمى : عملگر لاپلاس

laplace transformation
شيمى : تبديل لاپلاس

laplacian
شيمى : لاپلاسى

laplacian speed of sound
علوم هوايى : سرعت لاپلاسى صوت

lapland
لاپلند،ناحيه شمال سوئد ونروژ وفنلاند وشوروى که محل سکونت اقوام لاپ ميباشد

laplander
اهل در شمال اسکانديناوى ،زبان لايلاندى

lapp
وابسته به زبان لايلاندى

lapped joint
عمران : اتصال بوسيله پوشش

lapped seam welding
علوم مهندسى : جوشکارى درزى رويهم