کلمات مشابه

lard to butter
جازدن کره بوسيله اميختن باچربى هاو روغن هاى ديگرمانند پيه خوک

lard vt
با قيمه خوک پرکردن ،گوشت خوک لاى گذاشتن ،ارايش دادن

lardaceous a
مانند پيه خوک ،ماسيده ،مومى

larder
دولابچه ،گنجه خوراک ،خوراکى

larding-pin
سيخى که باان پيه خوک را لاى گوشت ميگ ذارند

lardon
)lardoon(تکه چربى که لاى گوشت گذارند

lardoon
)lardon(تکه چربى که لاى گوشت گذارند

lardy
مانند پيه خوک ،داراى پيه خوک

lardy-dardy
ادم خود ساز،ادم خودنما

lared of the covenant
زمين موعود،کنعان