کلمات مشابه

larrigan
کفش مخصوص مردم جنگلى

larrikin
ادم نامرتب ،الواط،ولگرد،لافزن

larrup
(د.گ ).کتک جانانه زدن ،شکست فاحش دادن ،سنگين حرکت کردن ،ضربت

larum
اعلام خطر،زنگ خطر

larva
کرم حشره ،نوزاد حشره ،ليسه

larval
مربوط به کرم حشره يا نوزاد حشره ،ليسه اى

larval stage
مرحله کرمى( درحشره)

larvated
پوشيده ،نقاب دار

larvicide
حشره کش ،دافع کرم حشره

laryngeal
وابسته بناى ،صداى حنجره اى