کلمات مشابه

laser gain
شيمى : بهره ليزر

laser memory
کامپيوتر : حافظه ليزرى

laser welding
علوم هوايى : جوش ليزرى

laserjet
کامپيوتر : ليزرجت

laserpitium
انجدان

laserwriter
کامپيوتر : ليزررايتر

lash up
تعبيه ،ابتکار،اسباب

lash vi
ريختن ،روان شدن ،باريدن ،تکان ناگهان بخودامدن ،تصادم کردن ،جفتک زدن

lash vt
شلاق زدن ،زدن ،هجو کردن ،سرزنش کردن ،انداختن ،با تسمه بستن ،بستن

lasher n
ابى که از روى سديابندى روان ميشود،بند،سد،شلاق زننده ،طنزگو