کلمات مشابه

learner
يادگيرنده

learning machine
ماشين فراگير

learning rate
روانشناسى : سرعت يادگيرى

learning set
روانشناسى : امايه يادگيرى

learning theory
روانشناسى : نظريه يادگيرى

learning to learn
روانشناسى : يادگيرى اموزى

learnt
اموختن ،ياد گرفتن ،خبر گرفتن ،ملتفت شدن ،روان کردن ،دانستن

learnted
دانا،عالم ،فاضل ،عالمانه ،دانشمندانه

leasable
اجاره کردنى

lease agreement
قانون ـ فقه : قرارداد اجاره