کلمات مشابه

legumen
گياه خوردنى ،دانه ،حبه ،لوبيا و باقلاو مانند انها،تخمدان ،غلاف

legumin
ماده البومينى حبوبات

leguminous
(گ.ش ).وابسته به خانواده پروانه اسايان)leguminosae( ،وابسته به حبوبات وگياهان خوردنى

lei
دستبند يا گردن بندى از گل وغيره که بر گردن مياويزند،گردن بند گل

leipzig school
روانشناسى : مکتب لايپزيک

leister
نيزه خاردار مخصوص صيد ماهى قزل الا،بانيزه خاردار ماهى گرفتن

leisure class
بازرگانى : طبقه مرفه

leisure hours
ساعات فراغت يا بيکارى ،هنگام فرصت

leisurely
بافراغت خاطر،تفريحانه ،باهستگى

leiter adult intelligence scale
روانشناسى : مقياس هوشى لايتر براى بزرگسالان