کلمات مشابه

lepidote
پوشيده از شوره يا پولک هاى شوره اى ،داراى پوسته هاى شوره

leporine
خرگوشى

lepper
ورزش : اسب پرش

leprechaun
(افسانه ايرلندى )جن کوچکى که هرکس انراگرفتارميساخت گنج هاى نهفته راپيداميکرد

leprology
گفتار در برص يا پيسى

leprose
پوسته پوسته ،فلس دار،شوره دار،پولک دار

leprotic
جذامى

leprous
جذام دار،جذامى ،خوره دار

leptocephalic
سر باريک

leptodactyl
باريک پنجه