کلمات مشابه

letters
حروف

letters patent
نامه سرگشوده

lettuce
کاهو

levee
بارعام دادن , سلام عام

level
هموار کردن , تسطيح کردن , مسطح کردن , مساوي کردن , تخت کردن , صاف , حد , طراز , هموار , تراز , تراز کردن

leveler
برابر کننده , هموارگر

leveller
ترازدار , ترازگير

levelling
تسطيح

levelness
همواري

levels
مراتب