کلمات مشابه

lunces
ديوانگى ها،کارهاى غريب

lunch
ظهرانه ،ناهار خوردن

luncheon
ناهار،غذاى مفصل

luncheonette
رستوران يا محلى که غذاهاى مختصر و سبک را مى فروشد

lunchroom
رستورانى که غذاهاى مختصر واماده دارد

lunes
حمله جنون ،حرکات جنون اميز

lung
ريه ،جگر سفيد،شش

lunger
پرتاب کننده ،ضربت زننده ،جهش کننده

lungfish
(ج.ش ).ماهيان ريه دار( از رده فرعى)dipnoi

lungwort
(گ.ش ).سينه دارو،سفيد دارو،شش گياه