کلمات مشابه

man fulness
مردانگى ،دليرى

man handle
با نيروى انسان حرکت دادن ،بدرفتارى کردن

man hater
دشمن ادم ،ادم نبين

man hours
نفر در ساعت

man in the street
فرد معمولى ،ادم متعارفى

man is a risible creature
انسان مخلوقى است خنده کن( يامستعدخنده)

man jack
(د.گ ).نفر،شخص ،فرد

man like a
نسناس

man-machine systems
روانشناسى : نظامهاى انسانى - ماشينى

man-made canvas
علوم دريايى : روکش نايلونى