کلمات مشابه

matchwood
يک تکه چوب ،چوب کبريت

mateless
بى جفت ،بى همدم

matelot
ملوان ،ملاح ،رنگ ابى مايل بقرمز

matelote
يکجور خوراک ماهى که با شراب و پياز و چيزهاى ديگر درست مى کنند

mater
مادر،سخت شامه ،نرم شامه

materfamilas
بانوى خانه ،مادر خانواده ،کدبانو

materfamilias
بانوى خانه ،کدبانو،مادر خانواده ،زن خانه

materia medica
دارو

material balance
شيمى : موازنه مواد

material control
بازرگانى : کنترل مواد