کلمات مشابه

merry andrew
دلقک ،مقلد

merry as a grig
خوش ،سرزنده

merry dances
سپيده دم ،فجر،سرخى شفق ،نام الهه بامداد

merry go round
چرخ فلک ،چرخ گردان

merry-making
خوشى ،شادمانى ،عيش ،خوش

merry-thought
جناغ مرغ

merrymaker
خوش ،شادمان ،شرکت کننده درجشن وسرور

merrymaking
شادمانى

merrythought
(انگليس )جناغ ،استخوان جناغ

mertis of the case
قانون ـ فقه : ماهيت دعوى