کلمات مشابه

metachronism
لغزش تاريخى ،اشتباه تاريخى

metachrosis
قوه تغيير رنگ باختيار

metacompilation
فوق همگردانى

metaerg
روانشناسى : صفت محيط زاد

metagalaxy
(نج ).ماوراى کهکشان

metage
اندازه گيرى بارزغال سنگ و مانند ان ،حق سنجش ،قپاندارى

metagenesis
(ز.ش ).تناوب توليد،تناوب نسل ها

metagnostic
ندانستى ،مافوق علم بشر

metagnosticism
عقيده باينکه اثبات هستى خدا از گنجايش علم بشر بيرون است

metagnostics
فلسفه ماورا