کلمات مشابه

mirthless
بى خوشى ،بى دماغ

miry
لجنى ،الوده

misadvise
مشورت بد،دادن به

misalign
علوم مهندسى : تغيير يافتن

misalliance
وصلت ناجور،اتحاد وائتلاف نامناسب

misallocation of resources
بازرگانى : تخصيص نادرست منابع

misanthrope
مردم گريز،انسان گريز

misanthropic
مربوط به انسان گريزى

misanthropic(al)
بيزار از انسان ،متنفر از بشر،مردم گريز،ناشى از تنفرنسبت به بشر

misanthropist
کسيکه از جامعه و از انسان بيزار است