کلمات مشابه

monumentality
معمارى : عظمت ساختمانى

monumentalize
بصورت ياد بود دراوردن

monumentally
بطوريادگار،به ايين يادگارى ،بطور ماندگار،بطور هويدا

moo
(درمورد گاو )صداى گاو کردن ،صداى گاو

moodily
از روى بد خلقى ،بطور افسرده

mooic
ورزش : گردن ،موک

mool
خاک ،زمين خشک ،گور

moola
(ز.ع ).پول

moom
ورزش : بدل

moom dolly chagi
ورزش : ضربه پا به عکس دورانى