کلمات مشابه

moribund
درحال نزع ،در سکرات موت ،روبه مرگ

morigerous
فرمانبردار،مطيع

moring star
ستاره بامداد،ستاره صبح ،ناهيد،شباهنگ ،زهره

morion
خود بى لبه

morisco
مغربى ،عرب اسپانيولى ،ارايش عربى

mormon
فرقه مذهى مورمن

mormonism
اصول mormon ها

morn
صبحدم ،سحرگاه

morning
بامداد،صبح ،پيش از ظهر

morning call
ديدنى بعداز ظهر