کلمات مشابه

nightclothes
لباس خواب

nightdress
لباس خواب

nightfall
شبانگاه

nightgown
لباس شب

nightingale
شبخان , بلبل , عندليب , شباهنگ

nightly
شبانه , هر شب

nightmare
کابوس , بختک , خفتک

nightmarish
کابوس مانند

nightrider
شبرو

nightshade
سگ انگور , تاجريزي