کلمات مشابه

no-ball
ورزش : پرتاب خطا

no date
بى تاريخ

no decompression dive
ورزش : غواصى کوتاه مدت يا در عمق کم که به هنگام صعود نياز به توقف يا مکث در زير اب ندارد

no doubt
بى شک ،بدون ترديد

no end of
بسيار،زياد

no enemy is insignificant
دشمن نتوان حقير و بيچاره شمرد

no hurry
عجله اى نيست ،شتاب نداريم

no joy without a
نوش بانيش است راحت محض ميسرنشودنيست به صامى

no known loss
بازرگانى : زيان نامعلوم

no-load condition
علوم مهندسى : حالت بى بارى