کلمات مشابه

nodular iron
علوم مهندسى : چدن گرده اى

nodulated
داراى گره ها يا غده هاى ريز

nodulation
تشکيل گره هايا غده هاى ريز،گره يا غده ريز

nodulose
)nodulous(قلنبه دار،داراى برامدگى هاى ريز

nodulous
)nodulose(قلنبه دار،داراى برامدگى هاى ريز

nodus
گره ،اشکال ،گرفتارى

noel
عيد نوئل ،سرود ميلاد مسيح ،جشن ميلاد مسيح

noetic
شخص دانا و فکور،ادراکى ،معرفتى ،هوشى ،ذهنى ،قياس منطقى

noetics
عقلانيات

nogg
)nog(ميخ بزرگ چوبى ،زرده تخم مرغ که بامشروب مخلوط شده باشد)eggnog(