کلمات مشابه

novillero
ورزش : گاوبازى که هنوز برنده نشده

novitiate
)noviciate(مرحله تازه کارى ،کار اموزى ،تازه کار

novocain
ماده بى حس کننده موضعى پروکائين ،نوکائين

novum organum
منطق بيکن

novus actus intervenieus
قانون ـ فقه : قطع سلسله عليت در خسارات

now
حالا،اکنون ،فعلا،در اين لحظه ،هان ،اينک

now and a
گاه گاهى

now and then a guest w come
گاه گاهى ميهمانى مى رسيد

now f.it
اکنون ديگراغازکنيم

now no mistake
درست سخن مرادريابيد،خوب به بينيدچه ميگويم