کلمات مشابه

nuclear magneton
شيمى : مگنتون هسته

nuclear particle
الکترونيک : هستک

nuclear pile
شيمى : پيل هسته اى

nuclear power plant
علوم مهندسى : تاسيسات انرژى هسته اى

nuclear power production
علوم مهندسى : توليد انرژى هسته اى

nuclear power station
علوم مهندسى : نيروگاه هسته اى

nuclear-powered submarine
علوم دريايى : - nuclear submarine

nuclear radiation
علوم مهندسى : تشعشع هسته اى

nuclear radius
علوم مهندسى : شعاع هسته

nuclear size
علوم مهندسى : اندازه هسته