کلمات مشابه

orange
پرتقال ،نارنج ،مرکبات ،نارنجى ،پرتقالى

orange flower
بهار نارنج ،گل نارنج يا پرتغال

orange flower water
عرق بهار نارنج

orange forces
علوم نظامى : علامت نيروهاى دشمن در تمرينات جنگى

orange peel
پوست يا خلال نارنج

orange pekoe
چاى زرين اعلى ،چاى زرين

orangeade
شربت نارنج ،اب پرتقال

orangery
نارنجستان ،مرکبات

oranges (sour)
علوم نظامى : در رهگيرى هوايى يعنى هوا براى اجراى ماموريت مناسب نيست

oranges (sweet)
علوم نظامى : در رهگيرى هوايى يعنى هوا براى اجراى ماموريت مناسب است