کلمات مشابه

oxymel
سکنجبين

oxyphil
اسيد دوست , اسيد گراي

oxyphile
اسيد گراي

oyster
صدف

Ozi Dayan
اوزي دايان

Ozo
اوزو

ozone
اوزون

Ozone Layer
لايه اوزون

Ozra
عذرا

P-53
پي ۵۳