کلمات مشابه

packaged
بستهاي

packed
باذرف

packer
بسته بند

packing
باربندي , بسته بندي

packing needle
سوزن جوالدوز

packsaddle
پالان

packsaddle maker
پالان دوز

pact
معاهده , ذمه , عهد , عهدنامه

pacts
عهود

pad
تشک چه , عرقگير , دستک , لحافک