کلمات مشابه

pain spot
روانشناسى : نقطه درد

painful
دردناک ،محنت زا،ناراحت کننده ،رنج اور،رنجور

painfully
با درد،با اندوه ،سخت

painfulness
دردناکى ،رنج ،زحمت ،سختى

painless
بى درد،بى رنج

pains and penalties
کيفر،مجازات

painstacking
رنجبر،زحمتکش ،زحمت ،سعى و کوشش

painstaking
رنجبر،زحمت کش ،ساعى ،رنج برنده

paint brush
کامپيوتر : قلم موى نقاشى

paint coat
علوم مهندسى : روکش رنگ