کلمات مشابه

palette knife
)pallet knife(کاردک نقاشى

palfrey
مرکوب ،اسب راهوار و رام

palgwe
ورزش : فوق قدرت

pali
زبان مقدس بودائيان

paliative
مسکن

palicoot
ورزش : نوک انگشتان پا

paligraphia
روانشناسى : مکررنويسى

palilexia
روانشناسى : مکررخوانى

palilogy
تکرار تاکيدى

palimpsest
نسخه خطى يا دست نوشته اى که نوشته ء روى ان پاک شده و دوباره رويش نوشته باشند