کلمات مشابه

pam
کامپيوتر : Pulse Amplitude Modulation

pampa
جلگه پهناورسبزو بى درخت درجنوب رود درامريکاى جنوبى ،مرغزار،چمنزار

pampas
دشت علفزار امريکاى جنوبى ،دشت ،مرتع

pampean
وابسته به جلگه هاى پهناور امريکاى جنوبى

pamper
بناز پروردن ،نازپرورده ،متنعم کردن

pampered
ناز پرورده

pampero
باد سردى که از کوه هاى سوى اقيانوس اطلس مى وزد

pamphleteer
رساله نويس ،جزوه نويس ،رساله نويسى کردن

pampiniform
مانند پيچيک تاک ،پيچاپيچ

pan-african games
ورزش : بازيهاى ملتهاى افريقايى