کلمات مشابه

pardner
)= pard(يار،شريک

pardoable
بخشيدنى ،بخشودنى ،امرزيدنى ،امرزش پذير،قابل بخشش ،قابل عفو

pardonableness
امرزش پذيرى

pardonably
چنانکه بتوان بخشيد،بطورامرزش پذير

pardoner
کشيش امرزنده گناه ،بخشنده

paregoric
مسکن درد،تخفيف دهنده درد،تنتور مسکن

paregoric(elixir)
تعفين کافورى مرکب ،تعفين کافورى افيون که تخم باديان و جوهرحسن بان ميزند

parenchyma
جرم اصلى ،دژپيه ،مغز غده ،بافت اصلى

parent child relationship
کامپيوتر : رابطه پدر و پسر

parent directory
کامپيوتر : دايرکتورى بالاتر