کلمات مشابه

perforated
خلل و فرج دار , سوراخ شده

perforations
مساله , مسام

perforce
بناچار

perform
ايفا کردن , اجرا کردن , اجرا نمودن , ايفاء کردن , اجراء کردن , بجا آوردن , بهانجام رساني

perform ablution
غسل کردن , وضو گرفتن

perform ablution before prayer
دست نماز گرفتن

perform miracle
اعجاز کردن

perform of duty
ايفاء وظيفه

perform wonderfully
محشر بپا کردن , محشر کردن

performance
طرز کار , اجرا