کلمات مشابه

pitch a tent
خيمه برپاکردن

pitch tent
خيمه زدن , چادر زدن

pitcher
تنگ , سبو , مشربه , بستو

pitchfork
دوشاخه , سه شاخه

piteous
جانگداز

pitfall
تله , گودال سرپوشيده

pith
مغز , صميم , لباب

pithy
پرمغز , شبيه مغز

pitiable
قابل ترحم

pitiful
قابل ترحم