کلمات مشابه

pithily
بطور مغزدار يا جوهردار،بطورلب ،بانيرو

pithiness
پرمغزى ،نيرومندى

pithless
بى مغز،بى جوهر

pithy
شبيه مغز،پرمغز،مختصر و مفيد،موثر

pitiable
رقت بار،رقت انگيز،قابل ترحم

pitiably
بطور رقت انگيز

pitier
دلسوز،رحيم

pitiful
رقت انگيز

pitifully
بطور رقت اور يا بد

pitifulness
رقت انگيزى ،پستى