کلمات مشابه

plumpy
گوشتالو،فربه

plumulaceous
داراى پرهاى ريز،مانندپرهاى زير

plumulate
(گ.ش ).داراى پرهاى ظريف و ريز

plumule
کرک پر،پر کوچک ،پر زبر،پر ريز،برگچه ،پرچه ،ساقه چه

plumy
پردار،با پر اراسته ،شبيه پر،کرکى ،نرم

plunderable
چپاول پذير،غارتى

plunderage
غارت

plundered
قانون ـ فقه : غارتزده

plunge 2
فروبردن ،غوطه ورساختن ،سخت دچارکردن ،غرق کردن ،درزمين فروکردن

plunge battery
الکترونيک : باترى با الکترد شناور