کلمات مشابه

pop-out
ورزش : تخته موج که به تعداد زياد توليد ميشود

pop-up
ورزش : ضربه قوسى بلند از نزديک تور تنيس تمرين پرش

pop up menu
کامپيوتر : منوى غير استاندارد

pop(pa)
پاپا،بابا

pope
پاپ پيشواى کاتوليکها،خليفه اعظم

pope head
جاروب گرديا دسته دراز

pope young round
ورزش : مسابقه غيررسمى با 6 تير از مسافتهاى ¹ 2تا ¹ 8مترى با تير و کمان

popedom
پاپى ،قلمرو پاپ

popery
)=roman catholicism(کليساى کاتوليک رم ،پاپ بازى

popeye
علوم نظامى : در رهگيرى هوايى يعنى در داخل ابر هستم يا نقطه اى که ديد کور است