کلمات مشابه

pornograph
نوشته ها و عکس هاى رکيک

pornographer
نويسنده مطالب قبيح يا شهوت انگيز

pornographic
وابسته به عکس يانوشته شهوت انگيز

pornographic pictures
قانون ـ فقه : صور قبيحه

porolongation of a period
تمديد مدتى

porose
)=porous(خلل وفرج دار،متخلل ،پر منفذ

porosity of battery plate
الکترونيک : تخلخل صفحه باترى

porotocol department
قانون ـ فقه : اداره تشريفات

porotocol of signature
قانون ـ فقه : مقاوله نامه امضا

poroua brick
عمران : اجر خلل و فرج دار