کلمات مشابه

preaching
موعظه , روضه خواني

preamble
مقدمه , مقدمه نوشتن , مقدمه سند , توضيحات

prearrange
قبلا تهيه کردن

precaution
اقدام احتياطي

precautionary
پيشگيرانه , احتياطي

precautionary measures
اقدامات احتياطي

precedence
پيشي , سابقه , سبق

precedented
سابقه دار

preceding
متقدم

precept
قاعده اخلاقي